Termeni și condiții

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.tudorpop.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor. www.tudorpop.ro este administrat de S.C. Dress-Up S.R.L. cu sediul social în Strada Politehnicii, Nr. 2, Bloc 5A, Scara 1, Etaj 10, Ap.40, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr J40/11335/2014, CUI RO 33640464. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului www.tudorpop.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

 

Cap. 1 – Termeni. Definiții. Părți contractante:

Potrivit legislației în vigoare, definim următorii termini astfel:

(1) Serviciu al societății informaționale – orice serviciu care se efectuează utilizându-se mijloace electronice și prezintă următoarele caracteristici:
a) Este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obișnuit de către destinatar;
b) Nu este necesar ca ofertantul și destinatarul să fie fizic prezenți simultan în același loc;
c) Este efectuat prin transmiterea informației la cererea individuală a destinatarului;

(2) Mijloace electronice – echipamente electronice și rețele de cablu, fibră optică, radio, satelit și altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informației;

(3) Furnizor de servicii – orice persoană fizică sau juridică ce pune la dispoziție unui număr determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societății informaționale;

(4) Furnizor de servicii stabilit într-un stat – un furnizor de servicii având un sediu stabil pe teritoriul unui stat și care desfășoară efectiv o activitate economică utilizând acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioadă nedeterminată; stabilirea unui furnizor de servicii într-un stat nu este determinată în mod necesar de locul în care sunt amplasate mijloacele tehnice și tehnologice necesare furnizării serviciului;

(5) Domeniu – o zonă dintr-un sistem informatic, deținută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date;

(6) Destinatar al serviciului sau destinatar – orice persoană fizică sau juridică ce utilizează, în scopuri comerciale, profesionale sau de altă natură, un serviciu al societății informaționale, în special în scopul căutării de informații sau al furnizării accesului la acestea;

(7) Consumator – orice persoană fizică ce acționează în alte scopuri decât cele ale activității sale comerciale sau profesionale;

(8) Comunicare comercială – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informațiile permițând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de poștă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terț independent față de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;

(9) Instrument de plată cu acces la distanță – instrument de plată electronică prin intermediul căruia titularul sau poate să își acceseze fondurile deținute într-un cont la o instituție financiară și să autorizeze efectuarea unei plăți, utilizând un cod personal de identificare sau un alt mijloc de identificare similar;

(10) Cash – numerar;

(11) Titular – persoana care deține un instrument de plată electronică pe baza unui contract încheiat cu un emitent, în condițiile prevăzute de lege;

(12) Date de identificare – orice informații care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operațiuni menționate mai sus, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal și altele asemenea.

 

Cap. 2 – Preț și modalități de plată:

Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț la care se adaugă și costurile de livrare. Plata produselor se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului sau prin instrument de plată cu acces la distanță la plasarea comenzii online.

 

Cap. 3 – Obligațiile părților:

(1) Furnizorul de servicii are obligația de a pune la dispoziție destinatarilor și autorităților publice mijloace care să permită accesul facil, direct, permanent și gratuit cel puțin la următoarele informații:
a) Numele sau denumirea furnizorului de servicii;
b) Domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;
c) Numerele de telefon, fax, adresa de poștă electronică și orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii în mod direct și efectiv;
d) Numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care furnizorul de servicii este înscris în registrul comerțului sau în alt registru public similar;
e) Codul de înregistrare fiscală;
f) Datele de identificare ale autorității competente, în cazul în care activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare;
g) Titlul profesional și statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii este stabilit, precum și a mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care furnizorul de servicii desfășoară o activitate profesională reglementată;
h) Tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum și a cuantumului acesteia;
i) Includerea sau neincluderea în preț a cheltuielilor de livrare, precum și valoarea acestora, dacă este cazul;
j) Orice alte informații pe care furnizorul de servicii este obligat să le pună la dispoziție destinatarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită în cazul în care furnizorul unui serviciu afișează aceste informații într-o formă clară, vizibil și permanent, în interiorul paginii de web prin intermediul căreia este oferit serviciul respectiv, în condițiile menționate la alin. (1).

(3) Pentru a putea cumpăra de pe www.tudorpop.ro, destinatarul are obligația să introducă datele de identificare solicitate în cadrul magazinului online. În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

  

Cap. 4 – Informații privitoare la livrare:

Ne străduim ca termenul de livrare să fie cât mai apropiat de 24 de ore, termen socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră până la 3 zile lucrătoare. Livrarea se face de către o societate de curierat, la adresa specificată de client. Taxele de livrare sunt suportate de către destinatar. În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii. În ziua în care coletul cu comanda dumneavoastră va fi expediat, veți fi înștiințat prin e-mail sau telefonic de către personalul Dress-UP SRL sau similar. Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei. Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc veți fi înștiințat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă solicitați și sunteți de acord cu acest lucru. Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și dacă vom fi înștiințați în termen de 24 ore de la primirea coletului pe adresa de mail reclamatii@tudorpop.ro.

 

Cap. 5 – Comunicările comerciale

(1) Efectuarea de comunicări comerciale prin poștă electronică este interzisă, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

(2) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societății informaționale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel puțin următoarele condiții:
a) Să fie clar identificabile ca atare;
b) Persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;
c) Ofertele promoționale, precum reducerile, premiile și cadourile, să fie clar identificabile, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor să fie ușor accesibile și clar prezentate;
d) Competițiile și jocurile promoționale să fie clar identificabile ca atare, iar condițiile de participare să fie ușor accesibile și clar prezentate;
e) Orice alte condiții impuse prin dispozițiile legale în vigoare.

 

Cap. 6Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice

(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice.

(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Lg. 455/2001 privind semnătura electronică.

 

Cap. 7 – Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al magazinului online www.tudorpop.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. Dress-Up S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.tudorpop.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail reclamatii@tudorpop.ro.

 

Cap. 8 – Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate. În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12).

2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
a) Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
b) Transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c) Notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

 

Cap. 9 – Responsabilități privind produsele

S.C. Dress-Up S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea “Politica de retur”.

 

Cap. 10 – Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

(1) Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) Sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
b) Telecopiator (fax);
c) Adresa de poștă electronică (e-mail).

(2) Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Cap. 11 – Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță

a) Imprimat neadresat;
b) Imprimat adresat;
c) Scrisoare tipizată;
d) Publicitate tipărită cu bon de comandă;
e) Catalog;
f) Telefon cu intervenție umană;
g) Telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
h) Radio;
i) Videofon (telefon cu imagine);
j) Videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);
k) Poștă electronică (e-mail);
l) Telecopiator (fax);
m) Televiziune (teleshopping).

 

Cap. 12 – Litigii

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. Dress-Up S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. Dress-Up S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

 

Cap. 13 – Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din achiziționarea de bunuri prin magazinul virtual www.tudorpop.ro.